Untitled Document
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KhanuHospital
   
ข้อมูลการให้บริการ
 

ขอบเขตบริการของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

ให้บริการระดับทุติยภูมิ M2 จัดบริการ ดังนี้
1. บริการตรวจรักษา
1.1 เฉพาะทาง ได้แก่ สาขาสูติ-นรีเวชกรรม สาขาอายุรกรรม สาขาศัลยกรรมออร์ปิดิกส์
1.2 โรคทั่วไป โดยแพทย์แผนปัจจุบัน
2. บริการส่งเสริม ป้องกันโรค และควบคุมโรค
3. บริการในชุมชน ได้แก่ การดูแลต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ PCC

แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (EMERGENCY DEPARTMENT)โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
ระยะเวลา : เปิดบริการ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอบเขตบริการ
บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยที่ฉุกเฉินและวิกฤต ทั้งระบบร่างกายและจิตใจ ในทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มโรค ทั้งในโรงพยาบาล (In hospital care) และนอกโรงพยาบาล(Pre hospital care) ทั้งที่เดินทางมาเอง และมาโดยระบบการส่งต่อ (Referral system) จากสถานพยาบาลแห่งอื่น ครอบคลุมการป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วย การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ
บริการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยช่องทางด่วนพิเศษ (Fast Track) ดังนี้
1. ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
2. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
3. ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ , บาดเจ็บช่องอก ช่องท้อง และมีแผลเปิดเสียเลือดมาก

 

 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อมาใช้บริการ

1. ผู้ป่วยใหม่ :
• บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือเอกสารราชการที่มีเลขบัตรประชาชน13 หลัก

2. ผู้ป่วยเก่า (เคยมีบัตร รพ. แล้ว)
• บัตรโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
• บัตรประจำตัวประชาชน
• ใบนัด

3. กรณีที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลอื่น
• หนังสือส่งตัว(ตัวจริง) ต้องตรวจสอบหนังสือส่งตัวด้วย ว่าหมดอายุเมื่อไร และควรถ่าย
เอกสารเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปอย่างน้อย 2-3 ใบ
• สำเนาหนังสือส่งตัว 1 ใบ
• บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบขับขี่ 1 ใบ

4. เอกสารประกอบการใช้สิทธิ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
• เอกสารประกอบการใช้สิทธิ พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
• เอกสารประกอบการขอเปิดเผยเวชระเบียนเกี่ยวกับผู้ป่วย
• เอกสารประกอบการสมัครสแกนนิ้วเพื่อทำการเบิกจ่ายตรง
• เอกสารประกอบการใช้สิทธิบัตรทอง
• เอกสารประกอบการแจ้งเกิด แจ้งตาย
• การขอยืมฟิล์มเอ็กซเรย์ออกนอกกลุ่มงานรังสีวิทยา

5. หลักฐานการสมัครสแกนนิ้วเพื่อทำการเบิกจ่ายตรง
• บัตรประจำตัวประชาชน
• เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร ทะเบียนบ้าน

 

6. กรณีสแกนนิ้วรับยาแทน
6.1 เด็กแรกเกิด
• 4ขวบ
• สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสูติบัตรของผู้ต้องการทำเบิกจ่ายตรงจำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้สแกนนิ้วรับยาแทนจำนวน 1 ฉบับ
6.2 ผู้สูงอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องการทำเบิกจ่ายตรงจำนวน 1 ฉบับ
• นำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้สแกนนิ้วรับยาแทนจำนวน 1 ใบ

7. การสิ้นสภาพของผู้ลงทะเบียนค่ารักษาพยาบาลสิทธิโครงการเบิกจ่ายตรงมี 3 ประเภท
• กรมบัญชีกลางระงับสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลโครงการเบิกจ่ายตรง ดังนั้นขอให้ผู้ป่วย
ที่ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโครงการเบิกจ่ายตรงไปติดต่อนายทะเบียนต้นสังกัดเพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง
• ผู้ป่วยใช้สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง มีสิทธิ
ซ้ำซ้อน (บัตรทอง, บัตรประกันสังคม)

8. การเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนบัตรทอง
• สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
• กรณีที่อยู่นอกอำเภอขาณุวรลักษบุรี : สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้องสำเนาถูกต้อง

9. การเตรียมเอกสารการกรณีใช้สิทธิฉุกเฉิน บัตรทอง
• บัตรโรงพยาบาลชลบุรี
• แบบฟอร์มกรอกประวัติผู้ป่วยเก่า
• บัตรคิว
• สำเนาบัตรทอง 2 ชุด
• สำเนาใบส่งตัว 2 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด

10. การแจ้งเกิด (การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิด)
• ชื่อบุตร
• สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
• บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
• ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และทะเบียนบ้านที่จะนำบุตรเข้า
• หนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้แจ้งมิใช่บิดา มารดา)

11. การขอหนังสือรับรองการตาย (การแจ้งตายต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง )
• บัตรประจำตัวประชาชนผู้ตาย
• ทะเบียนบ้านผู้ตาย
• บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง

12. การขอฟิล์มเอ็กซเรย์ – ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
• บัตรโรงพยาบาลของผู้ป่วย
• บัตรประชาชนของผู้ป่วยหรือผู้ทำการยืมพร้อมสำเนาถูกต้อง
• กรณีที่เป็นญาติผู้ป่วย กรุณาถ่ายเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนสมรส , สูติบัตร เป็นต้น พ้อมสำเนาถูกต้อง
• ใบแสดงความจำนงจากแพทย์ผู้ตรวจรักษาจากโรงพยาบาลอื่น ที่มีตราประทับของโรงพยาบาลนั้นๆ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Untitled Document