Untitled Document
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
No หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน        
1 101 ผู้อำนวยการ
2 102/103 การเงิน
3 104 พขร.
4 105/106 ธุรการ
5 107 ป้อมยาม
6 111 งาน NCD
7 112/114/115 ER
8 113 ห้องพักแพทย์
9 117 ประชาสัมพันธ์ตึกอุบัติเหตุ
10 118 ศูนย์เปล
11 119/120 ห้องบัตร
12 121 LAB
13 122 หน้าห้องตรวจ
14 123 ห้องตรวจ1
15 124 ห้องตรวจ2
16 125 ห้องตรวจ 3
17 126 ห้องตรวจ 4
18 127/128 ห้องยา
19 129 ห้องเก็บเงิน
20 130 คลังยา
21 131 LR
22 132 OR
23 133 ฝ่ายการพยาบาล
24 134 ศูนย์คุณภาพ
25 135 ห้องปรึกษา
26 136 ศูนย์คอมพิวเตอร์
27 137 ห้องส่งเสริม
28 138/139 ห้องตรวจส่งเสริม
29 140 ห้องประชุม
30 141 X RAY
31 156 จ่ายกลาง
32 200 ประชาสัมพันธ์
33 201 ห้องตรวจ 1
34 202 ห้องตรวจ 2
35 203 ห้องตรวจ 3
36 204 ห้องตรวจ 4
37 205 ห้องตรวจ 5
38 206 ห้องตรวจ 6
39 207 ห้องทำแผลฉีดยา
40 208 ห้องตรวจพิเศษ,U/S
41 209 ธนาคารเลือด
42 210 เจาะเลือด
43 213 ห้องเก็บเงิน
44 214 ห้องร้องเรียน
45 215 เปล
46 227 ห้องกิจกรรม
47 231 ห้องผู้อำนวยการ
48 232 ห้องรับรอง
49 235 ห้องสมุด
50 236 ห้องประชุมใหญ่
51 237 ห้อง Conferrence
52 313 ห้องกายภาพ
53 314 คลินิก TB
54 323 ห้องแผนไทย
55 371 ซักฟอก
56 372 ห้องผลิตยา
57 373 โรงครัว
58 374 โรงช่าง(ไฟฟ้า)
59 375 โรงซ่อม(ประปา)
61 238/239/200/240/241 ห้องประชุมเล็ก
62 211/212 ห้องยา OPD
63 216/217 จุดซักประวัติ
64 218/219 ห้องพักแพทย์
65 220/221/222 ห้องฟอกไต
66 223/224 ห้องทันตกรรม
67 225/226 Lab
68 233/234 กลุ่มการพยาบาล
69 311/312 ตึกชาย
70 321/322 ตึกเด็ก
71 331/332 ตึกหญิง

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
Untitled Document