Untitled Document
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วันที่ หัวข้อข่าว         โดย
3 ตุลาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน กันยายน 2562
2 ตุลาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
2 กันยายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 มิถุนายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
1 เมษายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
4 มีนาคม 2562 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
4 มีนาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
8 กุมภาพันธ์ 2562 คู่มือแนวทางคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
8 กุมภาพันธ์ 2562 คู่มือแนวทางคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป
6 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2561
1 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือนมกราคม 2562
3 มกราคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2561
3 มกราคม 2562 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ. 2562
3 ธันวาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ปี 2562
24 ตุลาคม 2561 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
24 ตุลาคม 2561 ขออนุมัติดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
22 ตุลาคม 2561 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
22 ตุลาคม 2561 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561
31 พฤษภาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
30 เมษายน 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
30 มีนาคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ตู้ปลอดเชื้อสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 349,000.00 บาท
15 กุมภาพันธ์ 2561 ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 7 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 420,000.00 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด36000 BTU จำนวน 7 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 329,000.00 บาท
31 มกราคม 2561 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561
3 มกราคม 2561 ผลการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3 มกราคม 2561 ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรมจำนวน 1 รายการ ยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 460,000.00 บาท
3 มกราคม 2561 รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน/แนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3 มกราคม 2561 ประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม
3 มกราคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
30 ธันวาคม 2560 ขออนุมัติดำเนินโครงการการเจาะเลือด FBS ยืนยันผลการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในประชากร
29 ธันวาคม 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
30 พฤศจิกายน 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
1 พฤศจิกายน 2560 รายงานขอซื้อขอจ้างเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ
31 ตุลาคม 2560 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
5 ตุลาคม 2560 ขออนุมัติดำเนินจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
5 ตุลาคม 2560 กำหนดขั้นตอนการทำงานการจัดซื้อ จัดจ้าง และขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
5 ตุลาคม 2560 เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 499,200.00 บาท
1 ตุลาคม 2560 ขอบเขตของงาน-จ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต
29 กันยายน 2560 เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน 499,200.00 บาท
20 กันยายน 2560 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปรำจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2560
20 กันยายน 2560 ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร-เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2560
1 ตุลาคม 2559 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
543 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
Untitled Document