Untitled Document
 
055-779013 ต่อ 231
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
กิจกรรมโรงพยาบาล
   
 
   

วันที่ หัวข้อข่าว          
2 มิถุนายน 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
1 มิถุนายน 2565 รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ เม.ย. 65-พ.ค. 65)
3 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน เมษายน 2565
1 เมษายน 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2565
3 มีนาคม 2563 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
3 มีนาคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563(ณ ต.ค.62-ก.พ.63)
4 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2563
6 มกราคม 2563 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำเดือนธันวาคม2562
2 ธันวาคม 2562 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
2 ธันวาคม 2562 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
4 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1 พฤศจิกายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
1 ตุลาคม 2562 กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี

 

 

 

 
วันที่ หัวข้อข่าว          
2 มิถุนายน 2565 ขอเผยเเพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตเเละประพฤติมิชอบ (เม.ย.65-พ.ค.65)
19 พฤษภาคม 2565 รายงานโครงการเจาะเลือด FBS ยืนยันผลการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ต.เเสนตอ อ.ขาณุฯ จ.กำเเพงเพชร ปี 2565
19 พฤษภาคม 2565 รายงานโครงการเจาะเลือด FBS ยืนยันผลการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ต.เเสนตอ อ.ขาณุฯ จ.กำเเพงเพชร ปี 2565
5 เมษายน 2565 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2565
5 เมษายน 2565 ขอเผยเเพร่รายงานผลการจัดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ต.ค.64-มี.ค65)
9 กุมภาพันธ์ 2565 ขอดำเนินโครงการเจาะเลือด FBS ยืนยันผลการคัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้น
30 พฤศจิกายน 2564 การเผยเเพร่เเผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
22 พฤศจิกายน 2564 ขออนุญาตเผยเเพร่การประชุมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเเละการรักษาวินัย
2 มีนาคม 2563 ติดตามผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563
2 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2ประจำปีงบ 2563 (1 ต.ค..62-31 มี.ค..63)
28 กุมภาพันธ์ 2563 ขั้นตอนบริการการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 คู่มือแนวทางคัดกรองโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 ขออนุญาตเผยแพร่โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563
28 มกราคม 2563 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 62)
24 มกราคม 2563 รายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
22 มกราคม 2563 รายงานผลการติดตามเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์
22 มกราคม 2563 การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลขาณวรลักษบุรี
22 มกราคม 2563 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
20 มกราคม 2563 ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
20 มกราคม 2563 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
20 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีประจำปีงบประมาณ 2563
20 มกราคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
8 มกราคม 2563 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
26 ธันวาคม 2562 รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
26 ธันวาคม 2562 รายงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
25 ธันวาคม 2562 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้นำองค์กร
20 ธันวาคม 2562 ขอประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์
20 ธันวาคม 2562 ขออนุมัติจัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์
20 ธันวาคม 2562 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2 ธันวาคม 2562 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ธันวาคม 2562 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ธันวาคม 2562 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 พฤศจิกายน 2562 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณพ.ศ.2563
20 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการปี 2563
20 พฤศจิกายน 2562 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562 การประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4 พฤศจิกายน 2562 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
23 ตุลาคม 2562 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนตุลาคม 2562
6 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ 2562 (1 เมย.62-30กย.62)
1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 

 

 

 

*** คลิปวีดีโอสุขภาพ
 
 
   
 
   
     
     
     

 

   
Untitled Document