Untitled Document
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
กิจกรรมโรงพยาบาล
   
 
   

วันที่ หัวข้อข่าว          
2 ธันวาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
1 พฤศจิกายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
3 ตุลาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน กันยายน 2562
2 ตุลาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
2 กันยายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562
3 มิถุนายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
1 เมษายน 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
4 มีนาคม 2562 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
4 มีนาคม 2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 

 

 

 
วันที่ หัวข้อข่าว          
6 กันยายน 2562 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
6 กันยายน 2562 รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญมีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก
31 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการกำกับติดตามการกำหนดมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบน
24 เมษายน 2562 สรุปผลดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปี 2562 ในรอบ 6 เดือน
24 เมษายน 2562 สรุปผลดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 2562
24 เมษายน 2562 สรุปผลดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 2562
18 เมษายน 2562 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามมาตรการกลไกระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ 6 เดือนปี 2562
18 เมษายน 2562 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามมาตรการกลไกระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนรอบ 6 เดือนปี 2562
29 มีนาคม 2562 รายงานผลกลุ่มตรวจสอบการใช้อำนาจบริหาร
22 มีนาคม 2562 รายงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
18 มีนาคม 2562 รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2562
4 มีนาคม 2562 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในกา่รป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
15 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2561
6 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองเดือน ตุลาคม 2561
6 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2561
6 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานงบทดลองเดือน ธันวาคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์รพ.หรือสื่อOnline
1 กุมภาพันธ์ 2562 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์รพ.หรือสื่อOnline
31 มกราคม 2562 กำหนดมาตรการ กลไก และระบบในการป้องกันการรับสินบน ปี 2562
14 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ
3 มกราคม 2562 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3 มกราคม 2562 รายงานผลโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
3 มกราคม 2562 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
28 ธันวาคม 2561 รายงานโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี พ.ศ. 2562
24 ธันวาคม 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริต
3 ธันวาคม 2561 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปี 2562
30 พฤศจิกายน 2561 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเวปไซด์รพ.หรือสื่อOnline
30 พฤศจิกายน 2561 มาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
1 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการดำนเนิงานตามแผนยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติการปี 2561
30 ตุลาคม 2561 ข้อมูลการให้บริการ
30 ตุลาคม 2561 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
24 ตุลาคม 2561 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
24 ตุลาคม 2561 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
24 ตุลาคม 2561 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
20 ตุลาคม 2561 รายงานจัดทำแผนกิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562
17 เมษายน 2561 การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต ภาครัฐ
11 เมษายน 2561 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
4 เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
20 มีนาคม 2561 การจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
16 กุมภาพันธ์ 2561 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
15 มกราคม 2561 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
3 มกราคม 2561 รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560
28 พฤศจิกายน 2560 ขออนุมัติจัดประชุม-อบรม การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
20 พฤศจิกายน 2560 แผนปฏิบัติการป้องกันและเปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ
14 พฤศจิกายน 2560 เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
20 ตุลาคม 2560 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 

 

 

*** คลิปวีดีโอสุขภาพ
 
 
   
 
   
     
     
     

 

   
Untitled Document