Untitled Document
 
055-779013 ต่อ 231
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
กิจกรรมโรงพยาบาล
   
 
   

วันที่ หัวข้อข่าว          
22 มีนาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ ม.ค.65-มี.ค.65)
16 มีนาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน มีนาคม 2565
1 มีนาคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน มกราคม 2565
4 มกราคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ณ ต.ค.64-ธ.ค.64)
4 มกราคม 2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2564
1 ธันวาคม 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564 ประกาศเเผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
1 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2564
15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ตุลาคม 2564 เเนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
4 มกราคม 2564 รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)
4 ธันวาคม 2563 รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
4 ธันวาคม 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน
4 ธันวาคม 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 

 

 

 
วันที่ หัวข้อข่าว          
23 มีนาคม 2565 รายงานการเรี่ยไรเเละการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
14 มีนาคม 2565 รายงานกาารติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
14 มีนาคม 2565 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
14 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 มีนาคม 2565 รายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
20 มกราคม 2565 แผนปฏิบัติการ ปี 2565
2 ธันวาคม 2564 ขออนุมัติจัดประชุมเเละประกาศเจตนารมณ์โดยผู้นำองค์กร
8 พฤศจิกายน 2564 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
4 พฤศจิกายน 2564 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
2 พฤศจิกายน 2564 ขอประกาศเเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซด์
2 พฤศจิกายน 2564 รายงานกาารติดตามการเผยเเพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซด์ ปีงบประมาณ 2564
2 พฤศจิกายน 2564 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2 พฤศจิกายน 2564 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2 พฤศจิกายน 2564 ขออนุญาตเผยเเพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
1 พฤศจิกายน 2564 แผนชมรมจริยธรรม 65 ร.พ. ขาณุฯ
1 พฤศจิกายน 2564 แผนชมรมจริยธรรม 65 ร.พ. ขาณุฯ
1 ตุลาคม 2564 คำสั่งชมรมจริยธรรม
1 ตุลาคม 2564 คำสั่งชมรมจริยธรรม
1 ตุลาคม 2564 เเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปเเละการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
1 ตุลาคม 2564 กำหนดมาตรการเเละระบบในการป้องกันในการรับสินบน
1 ตุลาคม 2564 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเเละเเนวปฏิบัติเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
30 กันยายน 2564 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
30 กันยายน 2564 การกำหนดมาตรการ เเละระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
30 กันยายน 2564 มาตรการ กลไก เเละระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง
4 มีนาคม 2564 ขอเผยเเพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4 มีนาคม 2564 รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามเเนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3 มีนาคม 2564 รายงานความก้าวหน้าแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2564
3 มีนาคม 2564 รายงานความก้าวหน้าแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต 2564
3 มีนาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม 2564
3 มีนาคม 2564 ขอเผยเเพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 มีนาคม 2564 รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
25 กุมภาพันธ์ 2564 คู่มือเเนวทางคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเเละหลอดเลือดในกลุ่มประชาชน อายุ 35-70 ปี
6 กุมภาพันธ์ 2564 ขอเผยเเพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 มกราคม 2564 ขอรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม STRONG : KHANU
22 มกราคม 2564 โครงการคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเเละหลอดเลือดในกลุ่มประชาชน อายุ 35-70 ปี
20 มกราคม 2564 ขออนุญาตเผยเเพร่แผนปฏิบัติราชการ 2564
13 มกราคม 2564 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
6 มกราคม 2564 ขอเผยเเพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
4 มกราคม 2564 รายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดฯ
25 ธันวาคม 2563 รายงานการประชุมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
18 ธันวาคม 2563 ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้นำองค์กร
16 ธันวาคม 2563 เเนวปฏิบัติเพื่อป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
16 ธันวาคม 2563 ประกา่ศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
7 ธันวาคม 2563 ขอจัดประชุมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3 ธันวาคม 2563 ขอเผยเเพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
27 พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุมโครงการคัดกรองและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มประชาชน อายุ 35-70 ปี
20 พฤศจิกายน 2563 รายงานการประชุมอบรมให้ความรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย
9 พฤศจิกายน 2563 การกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
6 พฤศจิกายน 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
6 พฤศจิกายน 2563 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรม เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ชมรมน้ำใจห่วงใยเพื่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5 พฤศจิกายน 2563 ขออนุญาตเผยเเพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
5 พฤศจิกายน 2563 ขออนุญาตเผยเเพร่คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 พฤศจิกายน 2563 ขอเผยเเพร่รายงานการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2 พฤศจิกายน 2563 ขออนุมัติปรับปรุงข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์ ปีงบประมาณ 2564
2 พฤศจิกายน 2563 รายงานผลการติดตามการเผยเเพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์ ปีงบประมาณ 2563
2 พฤศจิกายน 2563 ขอประกาศเเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์
29 ตุลาคม 2563 รายงานการประชุมโครงการคัดกรองและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มประชาชน อายุ 35-70 ปี
21 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติจัดประชุมให้ความรู้ เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต และต่อต้านการทุจริต
9 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ และลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบ 2563 (1 เมย.63-30กย.63)
9 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบ 2563* (1 เม.ย.63-30กย.63)*
1 ตุลาคม 2563 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1 ตุลาคม 2563 ขออนุญาตเผยเเพร่แผนทางการเงิน 2564
1 ตุลาคม 2563 การใช้เเบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปเเละการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
1 ตุลาคม 2563 การใช้เเบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปเเละการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
1 ตุลาคม 2563 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1 ตุลาคม 2563 คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1 ตุลาคม 2563 ขอเผยเเพร่คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
1 ตุลาคม 2563 การจัดวางระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี
1 ตุลาคม 2563 ระเบียบปฏิบัติงาน เรื่องเเนวทางการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซด์
2 มีนาคม 2563 ติดตามผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563
2 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินการชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 2ประจำปีงบ 2563 (1 ต.ค..62-31 มี.ค..63)
28 กุมภาพันธ์ 2563 ขั้นตอนบริการการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563 คู่มือแนวทางคัดกรองโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
26 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563 ขออนุญาตเผยแพร่โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563
28 มกราคม 2563 รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 62)
24 มกราคม 2563 รายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563
22 มกราคม 2563 รายงานผลการติดตามเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์
22 มกราคม 2563 การจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลขาณวรลักษบุรี
22 มกราคม 2563 ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
20 มกราคม 2563 ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
20 มกราคม 2563 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
20 มกราคม 2563 รายงานผลการดำเนินตามแผนป้องกันและปราบรามการทุจริต โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรีประจำปีงบประมาณ 2563
20 มกราคม 2563 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
8 มกราคม 2563 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยใช้เอ็กซเรย์ฯ ปีงบประมาณ 2563
26 ธันวาคม 2562 รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
26 ธันวาคม 2562 รายงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
25 ธันวาคม 2562 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตโดยผู้นำองค์กร
20 ธันวาคม 2562 ขอประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซด์
20 ธันวาคม 2562 ขออนุมัติจัดทำแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเวปไซด์
20 ธันวาคม 2562 ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
2 ธันวาคม 2562 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ธันวาคม 2562 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 ธันวาคม 2562 แผนการดำเนินการชมรมจริยธรรมปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 พฤศจิกายน 2562 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณพ.ศ.2563
20 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการปี 2563
20 พฤศจิกายน 2562 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562 การประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4 พฤศจิกายน 2562 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
23 ตุลาคม 2562 การจัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนตุลาคม 2562
6 กันยายน 2562 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบ 2562 (1 เมย.62-30กย.62)
1 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 

 

 

 

*** คลิปวีดีโอสุขภาพ
 
 
   
 
   
     
     
     

 

   
Untitled Document